Workshop “User Experience & User Interface” và Seminar “IT Project Management” dành cho sinh viên khoá 17, 18 ngành IT.

Thời gian vừa qua, sinh viên ngành Công nghệ thông tin khoá 17, 18 của Viện Đào tạo Quốc tế NTT (NIIE) đã được tham gia 2 buổi workshop, seminar về 2 chủ đề UI/UX và IT Project Management. Mỗi buổi học đều có sức hút riêng khi không chỉ cung cấp những kiến thức…