Cộng đồng

NIIE nhận thấy rằng trách nhiệm với cộng đồng là một phần thiết yếu trong việc đem lại sự thành công của chúng tôi. Chính vì thế, chúng tôi luôn tích cực tham gia những hoạt động thiết thực hướng đến mục tiêu trách nhiệm xã hội: Luôn gắn bó với các hoạt động cộng…