Sinh viên NIIE truy cập vào hệ thống nội bộ sau để cập nhật các thông tin liên quan đến quy chế đào tạo, thời khóa biểu và điểm thi. 

Website: http://vleap.niie.edu.vn/