Đào tạo

Viện Đào tạo Quốc tế NTT (NIIE) có tất cả 4 chương trình đào tạo, bao gồm:

Chương trình đào tạo

Chương trình Chuẩn Quốc tế

Chương trình Chuyển tiếp Du học ASU

Chương trình Chuyển tiếp & Trao đổi Centria

Chương trình Ngoại ngữ

Đối tác chính