Cộng đồng

NIIE nhận thấy rằng trách nhiệm với cộng đồng là một phần thiết yếu trong việc đem lại sự thành công của chúng tôi. Chính vì thế, chúng tôi luôn tích cực tham gia những hoạt động thiết thực hướng đến mục tiêu trách nhiệm xã hội: Luôn gắn bó với các hoạt động cộng…

Hợp tác quốc tế

HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH ASIC (ANH QUỐC)  Tổ chức Accreditation Service for International Schools, Colleges, and Universities (ASIC) là Hội đồng Kiểm định phi lợi nhuận của Anh quốc. ASIC UK (www.asic.org.uk) được chính phủ Anh công nhận để kiểm định các trường tư thục trong Vương quốc Anh và các trường ngoài Anh quốc…