English Lecturer Job at NIIE

NTT Institute of International Education (NIIE) – Nguyen Tat Thanh University warmly welcomes applications from passionate lecturers around the world. 1. BENEFITS – Competitive hourly rates ranging from $27 – $32.00 USD (gross) per teaching hour (based on qualifications and experience). – Ongoing professional development and mentoring. – Ideal location with an abundance of accommodation,…

Lozi tuyển dụng CTV part-time

Giới thiệu: Lozi không chỉ là một ứng dụng mua bán ở Việt Nam. Chúng tôi sử dụng dữ liệu và công nghệ để cải thiện toàn bộ hoạt động thương mại đến vận chuyển trên cả Việt Nam. Làm việc với chính phủ, shipper, và cộng đồng khách hàng, chúng tôi mong muốn giải quyết…