Nhân sự khoa

AllBan chủ nhiệm KhoaGiảng viênNhân sự Khoa

TS. Trần Thị Như Trang

Trưởng khoa

TS. Trần Thị Như Trang

Trưởng khoa

TS. Võ Thị Diệu Hiền

Phó khoa

TS. Võ Thị Diệu Hiền

Phó khoa

Mail: vtdhien@ntt.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Vân Linh

Trưởng bộ môn Công nghệ thực phẩm

ThS. Nguyễn Thị Vân Linh

Trưởng bộ môn Công nghệ thực phẩm

TS. Nguyễn Thành Nho

Trưởng bộ môn Quản lý tài nguyên và Môi trường

TS. Nguyễn Thành Nho

Trưởng bộ môn Quản lý tài nguyên và Môi trường

ThS. Đỗ Đình Nhật

Trưởng bộ môn Thực hành

ThS. Đỗ Đình Nhật

Trưởng bộ môn Thực hành

ThS. Nguyễn Đình Phúc

Trưởng bộ môn Công nghệ kỹ thuật hóa học

ThS. Nguyễn Đình Phúc

Trưởng bộ môn Công nghệ kỹ thuật hóa học

ThS. Trần Ngọc Quỳnh Phương

Thư ký

ThS. Trần Ngọc Quỳnh Phương

Thư ký

TS. Triệu Quốc An

Giảng viên

TS. Triệu Quốc An

Giảng viên

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever sinc