Trong tháng 10, Mr.Rok Pintar, giảng viên NIIE, đã được mời thỉnh giảng tại Trường BJC, Slovenia. Mr. Rok đã thuyết giảng về các xư hướng mới trong quản trị nguồn nhân lực, đặc biệt là quản lý nhân tài trong ngành khách sạn. BJC là một trường đại học lâu đời của Slovenia. Trường hiện có hợp tác trao đổi giảng viên và sinh viên với NIIE. Hiện có 2 sinh viên BJC đang theo học ngành khách sạn tại Viện theo diện trao đổi.

https://www.bic-lj.si/novice/vabljen-predavatelj-mag-rok-pintar-nttu-vietnam