Quản Trị Doanh Nghiệp Dược

Giới thiệu đôi nét về bộ môn

Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Dược là một đơn vị chuyên môn trực thuộc khoa Dược, được thành lập ngày ……. , theo định hướng phát triển đào tạo gắn kết doanh nghiệp. Bộ môn đảm trách triển khai các môn học theo nghị định 111/2017/NĐ-CP “quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe” đáp ứng yêu cầu đào tạo của Chính Phủ. Bộ môn có chức năng thực hiện giảng dạy và hướng dẫn sinh viên với các môn học thuộc bộ môn phụ trách đáp ứng những yêu cầu về chuẩn đầu ra kiến thức – kỹ năng – thái độ trong chương trình đào tạo, đồng thời tăng cường gắn kết các doanh nghiệp, bệnh viện, nhà thuốc…giúp tăng thời lượng thực hành của sinh viên gắn với hoạt động nghề nghiệp thực tế. Giảng viên bộ môn nhiệt tình trong giảng dạy và các công tác khác, có trách nhiệm pháp luật, đạo đức và chuyên môn nghề nghiệp.

Bộ môn còn đảm trách công tác giới thiệu việc làm cho sinh viên, khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Tổ chức các hoạt động giao lưu chia sẻ về thị trường công việc và định hướng việc làm cho sinh viên, tăng cường gắn kết, hợp tác toàn diện với các doanh nghiệp từ đào tạo các học phần thực hành trong chương trình, thực tập sinh, tham quan kiến tập, thực tế nghề nghiệp…giúp cho sinh viên có trải nghiệm công việc thực tế sâu sắc.

Những học phần phụ trách giảng dạy trong chương trình đào tạo:

  • Nhập môn ngành Dược
  • Marketing và thị trường dược phẩm
  • Thực tập tốt nghiệp dược

Nghiên cứu khoa học

Định hướng các đề tài nghiên cứu cảu bộ môn ở các lĩnh vực liên quan về khởi nghiệp, quản trị vận hành doanh nghiệp, hoạt động quản trị chuỗi cung ứng trong ngành dược liên quan phần tử doanh nghiệp trong chuỗi.
Dựa trên chương trình đào tạo, yêu cầu của chuẩn đầu ra, mong muốn của sinh viên và tiềm lực sẵn có của bộ môn nghiên cứu đề tài và các mô hình học tập có hiệu quả và tính ứng dụng nghề nghiệp.